Veelgestelde vragen rond bewonersparticipatie

Over Storm CV

Wat is een coöperatieve vennootschap?

Een coöperatieve vennootschap (CV) is bedoeld om een grote groep mensen te verzamelen rond een gezamenlijk project. Storm CV is een erkende coöperatieve vennootschap overeenkomstig de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning.

Ik hoor dat het niet eenvoudig is om een omgevingsvergunning te krijgen om een windpark te realiseren. Is dat geen risico voor Storm CV?

Omwille van langdurige vergunnings- of beroepsprocedures is het in sommige gevallen mogelijk dat het enkele jaren duurt voor het windpark in uw gemeente volledig vergund is. Storm CV investeert enkel en alleen in windparken die reeds beschikken over alle nodige definitieve en uitvoerbare vergunningen, en die volledig bouwklaar zijn. Het vergunningsrisico wordt bijgevolg niet gedragen door Storm CV. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat u enkele jaren geduld moet oefenen voor u kan investeren in Storm CV, omdat het vergunningsproces voor het windpark in uw gemeente veel tijd in beslag kan nemen.

Waarvoor wordt het geld van de coöperatieve gebruikt?

Geld opgehaald door Storm CV wordt rechtstreeks geïnvesteerd in Storm-windparken die zich bevinden in de bouwfase of uitbatingsfase. Storm CV verstrekt een vastrentende achtergestelde lening aan de Storm-windparken niet vroeger dan het ogenblik waarop zij beschikken over alle nodige definitieve en uitvoerbare vergunningen die nodig zijn voor de bouw van hun windpark.

Coöperant worden

Kan iedereen aandelen kopen van Storm CV?

Het aandeelhouderschap van Storm CV is doorgaans voorbehouden aan de inwoners van de steden en gemeenten waar onze windparken gerealiseerd worden. Voor windparken die vlakbij de grens met één of meerdere andere gemeenten liggen, kan de raad van bestuur beslissen ook de inwoners van deze buurgemeenten de kans te geven mee te investeren.

Hoe word ik coöperant?

Wanneer er een inschrijvingsperiode loopt, kan u zich inschrijven via een link op de homepage van deze website.

Eén aandeel kost 125 euro. Elke natuurlijke persoon kan maximaal 24 aandelen kopen.

Staat er een grens op het aantal aandelen dat ik mag kopen?

Ja. Elke natuurlijke persoon kan maximaal 24 aandelen kopen, goed voor een bedrag van 3.000 euro per persoon. Het maximum geldt per persoon. In een gezin met meerdere personen, kan elk gezinslid dus maximaal 24 aandelen kopen.

De Raad van Bestuur van Storm CV kan hier uitzonderingen op toestaan.

Kunnen ook bedrijven deelnemen aan Storm CV?

Neen. Storm CV heeft specifiek tot doel de inwoners van de gemeenten waar de Storm-windparken gerealiseerd worden, te laten delen in de lusten van de windparken. Daarom kunnen enkel natuurlijke personen coöperant worden.

Moet ik belastingen betalen op de winsten die ik ontvang van Storm CV?

  • Voor Belgische natuurlijke personen zijn dividenden fiscaal vrijgesteld tot een maximumbedrag van 800 EUR/jaar (geïndexeerd).
  • De door Storm CV uitgekeerde dividenden (maximaal 6% x 3.000 EUR = 180 EUR) vallen onder deze fiscale vrijstelling.
  • Storm CV dient bij de dividenduitkering 30% roerende voorheffing in te houden.
  • Deze roerende voorheffing kan door de coöperanten vervolgens worden teruggevraagd in hun belastingaangifte van het daaropvolgende jaar.
  • Aldus is de opbrengst uit Storm CV vrijgesteld van roerende voorheffing voor elke aandeelhouder die niet meer dan 800 EUR/jaar (geïndexeerd) aan roerende inkomsten ontvangt.

Werking van Storm CV

Welk rendement mag ik verwachten?

U kan een jaarlijks rendement van 4% tot 6% verwachten. Storm CV stelt de gelden die zij ophaalt integraal, onder de vorm van een achtergestelde lening, ter beschikking aan Storm-projectvennootschappen die windparken op land uitbaten in Vlaanderen. De projectvennootschappen betalen op deze leningen een jaarlijks intrestpercentage van 6%. Storm CV betaalt de gelden die zij op die manier ontvangt, na aftrek van de door haar gemaakte kosten (boekhouding, bedrijfsrevisor, communicatie, organisatie evenementen …) en na aanleg van de wettelijke reserve, onder de vorm van een dividend uit aan de aandeelhouders (na beslissing daartoe door de algemene vergadering).

Wat gebeurt er als er teveel geïnteresseerden zijn voor aandelen van Storm CV?

Indien er teveel inschrijvers zijn, kan de raad van bestuur van de coöperatieve beslissen elke inschrijver een pro rata deel van de door hem of haar gevraagde aandelen ter beschikking te stellen. De raad van bestuur kan ook beslissen om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten of om het bedrag van de inschrijving op te trekken.

Wanneer en hoe wordt het dividend uitgekeerd?

Het dividend wordt elk jaar uitgekeerd in de maand juni, na goedkeuring door de algemene vergadering. Het dividend wordt gestort op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven bij inschrijving.

Dien ik aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering?

Als aandeelhouder ontvangt u (hetzij per post hetzij op het door u opgegeven e-mailadres) jaarlijks het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene vergadering. U bent niet verplicht hier aanwezig te zijn. De gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand mei om 10u op de plaats vermeld in de oproeping. Elke coöperant krijgt één stem per aandeel.

Hoe kan ik mijn aandelen verkopen?

U dient uw aandelen van Storm CV steeds minstens vijf jaar in uw bezit te houden. Vanaf het zesde jaar kan u ze aanbieden aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten. Vanaf het tiende jaar kan u ze zowel aanbieden aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten, als aan Storm CV zelf, dat uw aandelen dan zal inkopen (onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur).

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden gaan de aandelen over op uw erfgenamen. Zij zullen hier mogelijk successierechten op moeten betalen. Indien uw erfgenamen reeds coöperant zijn van Storm CV, wordt voor hen (uitzonderlijk en enkel indien nodig in het kader van de erfenis) de maximumgrens van 24 aandelen per persoon opgeheven teneinde hen toe te laten houder te worden van de bijkomende aandelen.

Stel uw vraag aan Storm

*Verplicht veld