Veelgestelde vragen rond bewonersparticipatie

Over Storm CVBA

Wat is een coöperatieve vennootschap?

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) is bedoeld om een grote groep mensen te verzamelen rond een gezamenlijk project. Storm CVBA is een erkende coöperatieve vennootschap overeenkomstig de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning.

Ik hoor dat het niet eenvoudig is om bouw- en milieuvergunningen te krijgen om een windpark te realiseren. Is dat geen risico voor Storm CVBA?

Omwille van langdurige vergunnings- of beroepsprocedures is het in sommige gevallen mogelijk dat het enkele jaren duurt voor het windpark in uw gemeente volledig vergund is. Storm CVBA investeert enkel en alleen in windparken die reeds beschikken over alle nodige definitieve en uitvoerbare vergunningen, en die volledig bouwklaar zijn. Het vergunningsrisico wordt bijgevolg niet gedragen door Storm CVBA. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat u enkele jaren geduld moet oefenen voor u kan investeren in Storm CVBA, omdat het vergunningsproces voor het windpark in uw gemeente veel tijd in beslag kan nemen.

Waarvoor wordt het geld van de coöperatieve gebruikt?

Geld opgehaald door Storm CVBA wordt rechtstreeks geïnvesteerd in Storm-windparken die zich bevinden in de bouwfase of uitbatingsfase. Storm CVBA verstrekt een vastrentende achtergestelde lening aan de Storm-windparken niet vroeger dan het ogenblik waarop zij beschikken over alle nodige definitieve en uitvoerbare vergunningen die nodig zijn voor de bouw van hun windpark.”

Coöperant worden

Kan iedereen aandelen kopen van Storm CVBA?

Het aandeelhouderschap van Storm CVBA is voorbehouden aan de inwoners van de steden en gemeenten waar onze windparken gerealiseerd worden. Voor windparken die vlakbij de grens met één of meerdere andere gemeenten liggen, kan de raad van bestuur beslissen ook de inwoners van deze buurgemeenten de kans te geven mee te investeren.

Voor Windpark Haven Gent Fase 2, kunnen ook medewerkers van ArcelorMittal Gent zich met hun gezin inschrijven.

Kan ik op elk moment aandelen kopen van Storm CVBA?

U kan enkel aandelen kopen van Storm CVBA tijdens de periodes waarin het kapitaal wordt opengesteld voor nieuwe coöperanten. Die periodes worden bekendgemaakt op de website www.storm.be. Buiten deze periodes, heeft u steeds de mogelijkheid om op de hoogte te blijven door u in te schrijven via de website www.storm.be.

Kunnen ook bedrijven deelnemen aan Storm CVBA?

Neen. Storm CVBA heeft specifiek tot doel de inwoners van de gemeenten waar de Storm-windparken gerealiseerd worden, te laten delen in de lusten van de windparken. Daarom kunnen enkel natuurlijke personen coöperant worden.

Moet ik belastingen betalen op de winsten die ik ontvang van Storm CVBA?

Sinds 2018 is er een nieuwe fiscale regeling voor erkende Coöperatieve Vennootschappen. Op de dividenden die erkende coöperatieven – waaronder Storm CVBA - vanaf 1 januari 2018 aan hun coöperanten uitkeren moet zij, in tegenstelling tot vroeger, steeds 30% roerende voorheffing inhouden.

Voor de coöperanten betekent dit echter niet noodzakelijk een fiscale meerkost. In het kader van de nieuwe wetgeving inzake de activering van spaargelden kunnen coöperanten immers een bedrag van (geïndexeerd) 640 EUR aan dividenden belastingvrij ontvangen.

De coöperant kan de door Storm CVBA ingehouden roerende voorheffing via zijn aangifte in de personenbelasting terugvragen.

Zijn er risico’s verbonden aan investeren in Storm CVBA?

Op basis van de engagementen en contracten waarover Storm CVBA beschikt, zijn de risico’s beperkt. Toch zijn ze niet onbestaande. We raden u aan kennis te nemen van het informatiedocument waarin de mogelijke risico’s in detail worden beschreven en dat naar aanleiding van elke uitgifte wordt uitgegeven.

Werking van Storm CVBA

Welk rendement mag ik verwachten?

U kan een jaarlijks rendement van 4% tot 6% verwachten. Storm CVBA stelt de gelden die zij ophaalt integraal, onder de vorm van een achtergestelde lening, ter beschikking aan Storm-projectvennootschappen die windparken op land uitbaten in Vlaanderen. De projectvennootschappen betalen op deze leningen een jaarlijks intrestpercentage van 6%. Storm CVBA betaalt de gelden die zij op die manier ontvangt, na aftrek van de door haar gemaakte kosten (boekhouding, bedrijfsrevisor, …) en na aanleg van de wettelijke reserve, onder de vorm van een dividend uit aan de aandeelhouders (na beslissing daartoe door de algemene vergadering).

Wat gebeurt er als er teveel geïnteresseerden zijn voor aandelen van Storm CVBA?

Indien er teveel inschrijvers zijn, kan de raad van bestuur van de coöperatieve beslissen elke inschrijver een pro rata deel van de door hem of haar gevraagde aandelen ter beschikking te stellen. De raad van bestuur kan ook beslissen om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten of om het bedrag van de inschrijving op te trekken.

Wanneer en hoe wordt het dividend uitgekeerd?

Het dividend wordt elk jaar uitgekeerd in de maand juni, na goedkeuring door de algemene vergadering. Het dividend wordt gestort op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven bij inschrijving.

Dien ik aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering?

Als aandeelhouder ontvangt u (hetzij per post hetzij op het door u opgegeven e-mailadres) jaarlijks het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene vergadering. U bent niet verplicht hier aanwezig te zijn. De gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand mei om 10u op de plaats vermeld in de oproeping. Elke coöperant krijgt één stem per aandeel.

Hoe kan ik mijn aandelen verkopen?

U dient uw aandelen van Storm CVBA steeds minstens vijf jaar in uw bezit te houden. Vanaf het zesde jaar kan u ze aanbieden aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten. Vanaf het tiende jaar kan u ze zowel aanbieden aan andere (bestaande of nieuwe) coöperanten, als aan Storm CVBA zelf, dat uw aandelen dan zal inkopen (onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur).

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden gaan de aandelen over op uw erfgenamen. Zij zullen hier mogelijk successierechten op moeten betalen. Indien uw erfgenamen reeds coöperant zijn van Storm CVBA, wordt voor hen (uitzonderlijk en enkel indien nodig in het kader van de erfenis) de maximumgrens van 24 aandelen per persoon opgeheven teneinde hen toe te laten houder te worden van de bijkomende aandelen.

Stel uw vraag aan Storm

*Verplicht veld