Privacy & Disclaimer

Disclaimer voor www.storm.be

Storm Management NV, hierna te noemen Storm, verleent u hierbij toegang tot www.storm.be ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Storm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Storm spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Storm. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Storm nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Storm. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Storm, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van de door u meegedeelde persoonlijke gegevens is Storm Management NV (‘Storm’) met maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2, BE - 2050 Antwerpen, RPR 0807.311.697). Uw gegevens zullen uitsluitend intern bewaard en gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor het toezenden van de wettelijk voorziene verslagen en uitnodigingen als coöperant, en voor statistische doeleinden (doch louter op anonieme basis). Wij kunnen uw persoonsgegevens desgevallend enkel doorgeven aan derden die de communicatie over de projecten van Storm verzorgen. U bent op elk ogenblik gerechtigd om inzage in uw verwerkte persoonsgegevens te vragen, om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en om hun verbetering of verwijdering te verzoeken. U kan deze rechten uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, te richten aan Storm Management NV per gewone post op bovenvermeld adres, of per e-mail naar info@storm.be. Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een officieel attest van woonplaats vereist. Opmerking: dit laatste kan eventueel achterwege gelaten worden indien Storm oordeelt dat dit administratief te zwaar is. De wet bepaalt dat de betrokkene die zijn rechten wil uitoefenen, zijn identiteit moet bewijzen Omdat er op de elektronische identiteitskaart zelf geen adresgegevens meer staan, maar wel op de chip, werd toegevoegd dat ook een attest van woonplaats toegevoegd moet worden als afdoende bewijs van identiteit.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Stel uw vraag aan Storm

*Verplicht veld