Nieuwe fiscale regeling voor erkende Coöperatieve Vennootschappen

Sinds 2018 is er een nieuwe fiscale regeling voor erkende Coöperatieve Vennootschappen. Op de dividenden die erkende coöperatieven – waaronder Storm CVBA - vanaf 1 januari 2018 aan hun coöperanten uitkeren zullen zij, in tegenstelling tot vroeger, steeds 30% roerende voorheffing moeten inhouden.

Voor de coöperanten betekent dit echter niet noodzakelijk een fiscale meerkost. In het kader van de nieuwe wetgeving inzake de activering van spaargelden kunnen coöperanten immers een bedrag van (geïndexeerd) 640 EUR aan dividenden belastingvrij ontvangen. 

De coöperant kan de door Storm CVBA ingehouden roerende voorheffing via zijn aangifte in de personenbelasting terugvragen.

Voor het dividend over het boekjaar 2017 (dat wordt uitgekeerd op 30 juni 2018) zal dit in principe moeten gebeuren in de aangifte die in 2019 zal moeten worden ingediend.

De exacte modaliteiten waarmee in dit verband rekening moet worden gehouden, dienen echter nog nader te worden uitgewerkt door de overheid.

Voor nu is het belangrijk om te onthouden dat Storm CVBA op het dividend dat zal worden uitgekeerd in juni 2018, 30% roerende voorheffing moet inhouden. Die roerende voorheffing kan u, in het kader van het hierboven beschreven vrijstellingsbedrag van 640 euro, vervolgens in uw belastingaangifte in 2019 terugvragen van de overheid.